สารจากกองบรรณาธิการ

วารสารวิชาการครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัย ทางด้านการศึกษา หลักสูตร การเรียนการสอน การวัดผลทางการศึกษา องค์ความรู้และทฤษฏีต่าง ๆ รวมถึงประเด็นอื่นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ส่งเสริมให้นักวิชาการศึกษาได้สร้างผลงานทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงพัฒนาคุณภาพวารสารเพื่อทำให้เป็นวารสารที่มีมาตรฐานในระดับสูง โดยวารสารวิชาการครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ฉบับที่ 1 ปีที่ 1 นี้ ถือเป็นวารสารฉบับปฐมฤกษ์ ซึ่งสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่าย คือ คณะที่ปรึกษาวารสาร คณะทำงานวารสารครุศาสตร์สาเกต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กองบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกที่กรุณาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขบทความให้มีความสมบูรณ์ ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา

อ่านเพิ่มเติม...


กองบรรณาธิการกองบรรณาธิการภายนอก


กองบรรณาธิการภายใน


image
ดร.กัญญาวดี แสงงาม
ฝ่ายเลขานุการ
image
อาจารย์เพิ่มพร สุ่มมาตย์
ฝ่ายเหรัญญิก
image
อาจารย์วิชิต ถิรเดโชชัย
ฝ่ายเหรัญญิก
image
นางสาวอำภา อารีเอื้
ฝ่ายเหรัญญิก
image
อาจารย์ประเสริฐ สุทธิประภา
ฝ่ายจัดการสารอิเล็กทรอนิกส์
image
อาจารย์พิริยา พิทยาวัฒนชัย
ฝ่ายจัดการสารอิเล็กทรอนิกส์
image
อาจารย์อนันตศักดิ์ พลแก้วเกษ
ฝ่ายจัดการสารอิเล็กทรอนิกส์
image
อาจารย์เมตตา ฟองฤทธิ์
ฝ่ายพิสูจน์อักษรและตรวจทานต้นฉบับ
image
อาจารย์ตันติกร ภูเกิดพิมพ์
ฝ่ายพิสูจน์อักษรและตรวจทานต้นฉบับ
image
อาจารย์กนกวรรณ แก่นนาคำ
ฝ่ายพิสูจน์อักษรและตรวจทานต้นฉบับ
image
อาจารย์นันทวัน เจ๊กจันทึก
ฝ่ายศิลปกรรมและการออกแบบ
image
อาจารย์ชญตว์ อินทร์ชา
ฝ่ายศิลปกรรมและการออกแบบ
image
อาจารย์เฉลิมวุฒิ ศุภสุข
ฝ่ายศิลปกรรมและการออกแบบ

เกี่ยวกับเรา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัย ทางด้านการศึกษา การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลทางการศึกษา องค์ความรู้และทฤษฏีต่าง ๆ รวมถึงประเด็นอื่นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ทางการศึกษา
2. เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการ และเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานด้านวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา
3. เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการศึกษาได้สร้างผลงานทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ขอบเขตของวารสาร

บทความของวารสารครุศาสตร์สาเกต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะพิจารณารับตีพิมพ์เผยแพร่ จะต้องเป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยสาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ สาขาวิชาทางด้านครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกณฑ์คุณภาพวารสาร

1. กองบรรณาธิการ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากภายนอกทั้งสิ้น 16 ท่าน
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิจัย รวม 2 ท่าน
3. กำหนดการจัดทำ ปีละ 3 ฉบับ
3.1 ฉบับที่ 1 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม ของทุกปี
3.2 ฉบับที่ 2 เดือน กันยายน - ธันวาคม ของทุกปี
3.3 ฉบับที่ 3 เดือน มกราคม - เมษายน ของทุกปี
กำหนดแล้วเสร็จในแต่ละฉบับ ภายในเดือน เมษายน, สิงหาคม และธันวาคม ของทุกปี


ติดต่อสอบถาม

image

วารสารครุศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 043-556160
https://edu.reru.ac.th

© 2022 Faculty of Education Roi Et Rajabhat University
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด